JAK SPRAWDZIĆ POPRAWNOŚĆ KONFIGURACJI USŁUGI?

23 lipca 2017

1) WARSTWA SPRZĘTOWA:

BRAK POŁĄCZENIA, należy:

– sprawdzić sygnalizację kontrolek na urządzeniu dostępowym

– poprawność połączenia przewodów z zasilaczem i routerem/komputerem (WAN,LAN, PoE)

– przetarcia, załamanie przewodu UTP

– przełączyć wtyczkę do innego portu (w przypadku LAN)

– odłączyć urządzenie od zasilania na 1 min

ROZŁĄCZENIA, należy:

– sprawdzić sygnalizację kontrolek na urządzeniu dostępowym i komputerze

na karcie sieciowej

– przetarcia na przewodzie

– poprawność zarobionych końcówek

– przełączyć wtyczkę do innego portu (w przypadku LAN)

– odłączyć urządzenie od zasilania na 1 min

2) WARSTWA PROGRAMOWA:

WiFi:

– zmienił się SSID na fabryczny – konfiguracja routera lub uszkodzony routerem- klient

– sieć jest widoczna ale nie można zestawić połączenia

a) o ile to możliwe sprawdzić połączenie na innym urządzeniu mobilnym

b) wyłączyć i włączyć kartę radiową

c) wyłączyć firewall/program antywirusowy

d) zaktualizować sterownik

e) usunąć i stworzyć nowe połączenie

f) zmienić tryb szyfrowania np. z WPA2-PSK na WPA-PSK lub WEP

– brak połączenia, wolny transfer lub rozłączenia

a) sprawdzić połączenie z routerem przy użyciu przewodu UTP lub sprawdzić połączenie z Internetem z pominięciem routera – jeśli internet działa prawidłwoo :

– ustalić optymalną lokalizację routera

– sprawdzić tryb zgodności urządzeń a/b/g/n/ac

– zmienić kanał pracy routera

– upgrade firmware routera

b) sprawdzić czasy odpowiedzi do bramy domyślnej – jeśli są wysokie czasy odpowiedzi lun utrata znacznej liczby pakietów

– ustalić optymalną lokalizację routera

– sprawdzić tryb zgodności urządzeń a/b/g/n/ac

– zmienić kanał pracy routera

– upgrade firmware routera

2A) I. brak połączenia za pośrednictwem nazwy hosta –

zmienić adres DNA na routerze lub karcie

II. serwer odpowiada, nie otwierają się strony

a) sprawdzenie przeglądarki tryb offline

b) wyłączenie firewalla/antywirusa

sprawdzenie adres ow DNS

zresetowanie ustawieńsieci

III. Brak połączenia LAN, rozłączenia:

– wyłączyć i włączyć kartę sieciową

– sprawdzić poprawność konfiguracji (login, hasło pppoe)

– zaktualizować sterownika- wyłączyć firewall/antywirus

– sprawdzić ustawienia karty sieciowej IPv4

– upgrade firmware routera

Standardowe połączenie urządzeń ETH:

Standardowe połączenie urządzeń FTTH (terminal i router TLWR841N):

CZĘSTE BŁĘDY ZGŁASZANE PRZEZ SYSTEM WINDOWS:

651 – odłączony kabel sieciowy, windows firewall, sprawdzić kabel, wyłączyć firewalla

691 nieprawidłowa nazwa użytkownika lub hasła.

678 –

633 – problem z oprogramowaniem- zainstalować sterowniki karty sieciowej

769 – wyłączone zostało połączenie sieciowe: panel sterowania, połączenie sieciowe ………

815 Windows Vista TCP/IP

HASŁO Wi-Fi

1. Należy wybrać Panela sterowania Sieć i Internet – wskazać odnośnik Wyświetl stan sieci i zadania W oknie Centrum sieci i udostępniania wybrać nazwę sieci WiFi, z którą komputer jest połączony. Stosowny odnośnik z nazwą znajduje się obok napisu Połączenia.

Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Stan: Wi-Fi, w którym należy kliknąć widoczny w sekcji Połączenie przycisk Właściwości sieci bezprzewodowej.

Rezultatem będzie wyświetlenie kolejnego okna – właściwości wybranej sieci bezprzewodowej. Należy uaktywnić w tym oknie kartę Zabezpieczenia i zaznacz pole wyboru Pokaż znaki (będą potrzebne uprawnienia administratora w systemie Windows). Po wykonaniu tych działań w polu Klucz zabezpieczeń sieciowych będzie widoczne hasło dostępowe do danej sieci WiFi.

2. Alternatywnym sposobem dotarcia do okna Stan: Wi-Fi, jest wybranie w oknie Centrum sieci i udostępniania odnośnika (z lewej strony) Zmień ustawienia karty sieciowej.

W kolejnym oknie o nazwie Połączenia sieciowe kliknij prawym klawiszem ikonkę Wi-Fi i z menu kontekstowego wybierz Stan. Dalej jak w pkt 1.

Powyższa metoda pozwala poznać hasło do każdej sieci, z którą dany komputer był już wcześniej połączony i system zapamiętał dane niezbędnego do połączenia. Jednak aby powyższa metoda zadziałała dla danej sieci, komputer musi być w danym momencie z nią połączony.

TRYB SAMOLOTOWY

Tryb samolotowy (offline) – z uwagi na teoretyczną możliwość zakłócania przez urządzenie mobilne systemów nawigacyjnych, komunikacyjnych czy aparatury medycznej, powoduje wyłączenie modułu telefonicznego. W tym trybie nie działa żadna forma komunikacji bezprzewodowej (GSM, WiFi i Bluetooth).

Android:

W celu wyłączenia trybu samolotowego, należy w Menu wybrać Ustawienia, a następnie zakładkę Sieci zwykłe i bezprzewodowe i Więcej oraz odznaczyć opcję Tryb samolotowy.

Windows Phone:

Aby wyłączyć tryb samolotowy, należy z poziomu listy Aplikacje przejść do opcji Ustawienia, a następnie Tryb samolotowy, przesunąć suwak w lewo, tak aby pole opcji było wyświetlało się na czarno.

iOS:

Na urządzeniach iPhone, iPad, iPad touch aby wyłącz trybu samolotowy należy otworzyć centrum sterowania przesuwając palcem od dołu ekranu początkowego, a następnie wybrać ikonę samolotu. Można również otworzyć Ustawienia, następnie tryb Samolot i wybrać suwak.

BRAK IKONY Wi-Fi

Po uruchomieniu komputera na pasku zadań nie pojawia się ikona sieci bezprzewodowej

należy sprawdzić, czy karta została prawidłowo uruchomiona lub uruchomić ją ponownie (w komputerach stacjonarnych np. za pomocą odpowiedniego przełącznika, w laptopach zazwyczaj poprzez kombinację klawiszy funkcyjnych, natomiast w niektórych urządzeniach może być wymagane ponowne uruchomienie systemu).

W przypadku, gdy ponowne uruchomienie karty sieciowej lub całego urządzenia nie przyniosło rezultatu, należy sprawdzić:

1. czy karta sieciowa jest widziana przez system,

2. czy została prawidłowo zainstalowana

3. czy sterowniki karty są aktualne.

1. Jeśli karta sieciowa nie jest widoczna z poziomu Menedżera urządzeń lub wyświetlona została informacja o niepoprawnym jej działaniu lub instalacji można skorzystać z narzędzia do rozwiązywania problemów z siecią i internetem, udostępnionego przez system Windows. diagnozującego problemy oraz proponującego zastosowanie odpowiednich rozwiązań. Jeśli problem nie zostanie automatycznie rozwiązany, a karta sieciowa jest widoczna w systemie należy ręcznie zainstalować aktualne sterowniki karty.

3. Nieaktualny lub niezgodny sterownik karty sieciowej może powodować problemy z połączeniem. Szczególnie po aktualizacji systemu może się okazać, że obecny sterownik jest przeznaczony dla poprzedniej wersji systemu Windows. Należy sprawdzić, czy jest dostępny zaktualizowany sterownik.

Automatyczna aktualizacja sterownika

Po uruchomieniu Menedżera urządzeń (Panel sterowania → Sprzęt i dźwięk → Menedżer urządzeń) należy wybrać pozycję Karty sieciowe (alternatywnie w pasku wyszukiwania menu kontekstowego Windows należy wpisać „Menedżer urządzeń” i wybrać tę opcję lub kliknąć PPM na ikonie Komputer na Pulpicie.

a) W Menedżerze urządzeń należy:
1) wybrać nazwę odpowiedniej karty sieciowej,
2) kliknąć prawym przyciskiem myszy na nazwę karty sieciowej,
3) wybrać kolejno opcje Aktualizuj sterownik > Wyszukaj automatycznie zaktualizowane oprogramowanie sterownika,
4) postępować zgodnie z instrukcjami,
5) wybrać pozycję Zamknij.

b)Po zainstalowaniu zaktualizowanego sterownika, jeśli zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, należy wybrać przycisk Start > Zasilanie > Uruchom ponownie i sprawdzić, czy problem z połączeniem został rozwiązany.

Jeśli system Windows nie może znaleźć nowego sterownika karty sieciowej, należy przejść do witryny internetowej producenta komputera, aby pobrać stamtąd najnowszy sterownik karty sieciowej. Jeśli komputer nie może połączyć się z Internetem, należy pobrać sterownik na innym komputerze i zapis go na dysku flash USB, aby móc zainstalować go ręcznie na swoim komputerze (konieczna jest znajomość producenta komputera i nazwy lub numeru modelu).

Ręczna aktualizacja sterownika

a) W przypadku pobrania pliku wykonywalnego (exe) należy kliknąć dwukrotnie plik, aby go uruchomić i zainstalować sterowniki.

b) W przypadku pobrania osobnych plików, z których co najmniej jeden ma rozszerzenie nazwy pliku inf, a inny — rozszerzenie .sys, należy:

Po uruchomieniu Menedżera urządzeń (Panel sterowania → Sprzęt i dźwięk → Menedżer urządzeń) należy wybrać pozycję Karty sieciowe (alternatywnie w pasku wyszukiwania menu kontekstowego Windows należy wpisać „Menedżer urządzeń” i wybrać tę opcję lub kliknąć PPM na ikonie Komputer na Pulpicie.

a) W Menedżerze urządzeń należy:
1) wybrać nazwę odpowiedniej karty sieciowej,
2) kliknąć prawym przyciskiem myszy na nazwę karty sieciowej,
3) wybrać kolejno opcje Aktualizuj sterownik >Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika.
4) wybrać pozycję Przeglądaj> wybrać lokalizację plików sterownika > wybrać pozycję OK.
5) wybrać pozycję Dalej> postępować zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować sterownik
6) wybrać pozycję Zamknij.

b) Po zaktualizowaniu sterownika, jeśli zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, należy wybrać przycisk Start > Zasilanie > Uruchom ponownie i sprawdzić, czy problem z połączeniem został rozwiązany.

BRAK POŁĄCZENIA PO WYJŚCIU ZE STANU HIBERNACJI

Przed zmianą jakichkolwiek ustawień, warto wyłączyć i włączyć ponownie kartę sieciową oraz skorzystać z narzędzia do rozwiązywania problemów z siecią w systemie Windows (dostępne z poziomu Centrum sieci i udostępniania lub Panelu sterowania). Jeśli system nie wykryje problemów lub nie będzie potrafił automatycznie ich rozwiązać należy ponownie skonfigurować opcję połączenia automatycznego. W tym celu należy uruchomić właściwości sieci (po kliknięciu w ikonę sieci nacisnąć prawym przyciskiem myszy naszą sieć i wybrać Właściwości) i zaznaczyć opcję Połącz automatycznie gdy sieć jest w zasięgu.

Jeżeli mimo aktywnej opcji połączenia automatycznego komputer nie łączy się prawidłowo z siecią Wi-Fi należy sprawdzić ustawienia opcji zasilania dla karty sieciowej. Uruchamiamy Panel sterowania, a następnie Sprzęt i dźwięk→ Opcje zasilania i wskazujemy Zmień ustawienia planu zasilania (dla używanego przez nas planu). Po wybraniu opcji Zmień zaawansowane ustawienia planu zasilania odnajdujemy pozycję Ustawienia karty sieci bezprzewodowej i ustawiamy Maksymalną wydajność dla zasilania bateryjnego i sieciowego. Dzięki temu po „wybudzeniu” komputera karta otrzyma odpowiednią ilość prądu do prawidłowego uruchomienia się. Nieprawidłowe działanie karty powinno zostać wyeliminowane.

Wewnętrzny a zewnętrzny adres IP

Wewnętrzny adres IP opisuje komputer i inne urządzenia w sieci lokalnej. Sieci takie podłączone są zazwyczaj do jednego urządzenia (np. modemu) który posiada zewnętrzny IP i podłączony jest do internetu. Będąc w sieci lokalnej, komputer posiada wewnętrzne IP dając możliwość na połączenia bezpośrednie z innymi komputerami w tej samej sieci. Oczywiście, gdy sieć jest podłączona do internetu, posiada także zewnętrzny IP i każdy komputer z sieci lokalnej w internecie widziany jest jako IP zewnętrzne danej sieci a nie IP wewnętrznym danego komputera. Jeśli widzisz jedynie adres IP zaczynający się na wcześniej wymienione liczby – jesteś w sieci lokalnej. Jeśli widzisz adres IP spoza zakresu – prawdopodobnie masz zewn. IP.

Zewnętrzne adresy IP opisują komputery lub urządzenia sieciowe w Internecie czyli globalnej sieci. Gdy komputer podłączony jest bezpośrednio do modemu – posiada zewnętrzny IP (wtedy wewnętrzne IP jest nieistotne gdyż brak tu sieci lokalnej). W innym wypadku (tj. podłączenia do sieci lokalnej) komputer identyfikuje się w sieci lokalnej wewnętrznym IP, natomiast w Internecie widoczny jest z IP zewnętrznym sieci. Dzięki nim istnieje możliwość na bezpośrednie połączenie dwóch adresów IP, a co za tym idzie bezpośrednie przesyłanie plików, tworzenie serwerów gier, strumieni radiowych itd.